IKAPO O ABULOY ?

 

 Magbigay ang bawat sa inyo ayon sa pasiya ng kaniyang puso:huwag mabigat sa loob, o dahil sa kailangan: sapagka’t iniibig ng Dios ang nagbibigay na masaya..IICor 9:7

 

Sa talatang ito ay mismo si Pablo ay nagsalita na tayo’y magbibigay ayon sa pasiya ng ating puso. At kung ating papansinin walang ikapung tinuro si Pablo sa mga gentil..

 

MAGKAIBA BA ANG UTOS SA JUDIO AT GENTIL?

BAKIT HINDI IKAPU AT HANDOG?

1.May mga utos sa Judio na hindi dapat iutos sa mga Gentil.Tulad sa nakasulat sa Gawa 15:5 na nais ng mga Fariseo na tuliin ang mga Gentil, subalit sa Gawa 15:13 At nang matapos na silang magsitahimik, ay sumagot si Santiago, na sinasabi..Gawa 15:19-20” Dahil dito’y hatol ko. Huwag nating gambalain yaong sa mga Gentil ay nangagbabalik-loob sa Dios” .20 kundi sumulat tayo sa kanila, na sila’y magsilayo sa mga ikahahawa sa  diosdiosan, at sa pakikiapid, at sa binigti ,at sa dugo”

2.Ang Ikapu at handog ay inutos sa mga Judio hindi sa mga Gentil..Malakias 3:8-10 ating mababasa na hindi Gentil ang kausap ng Panginoon. At ang ikapu ay unang binigay sa mga levita na iutos naman sa mga Isaraelita sa Hebreo 7:5-6(NIV) at isang bagay pa ang nais kung maging maliwag sainyong nagbabasa na ang IKAPU ay hindi napapatungkol sa PERA na gaya ng mga ibang mangangaral na PERA ang interpretasyon nila sa ikapu. Mga kapatid, kahit saan mo basahin ang biblia ay hindi napapatukoy sa PERA..

 

KUNG HINDI TUMUTUKOY SA PERA ANG IKAPU, ANO ANG IBIG SABIHIN NG IKAPU?

Ikapu o Tithes ay nangangahulugan sa salitang Hebreo “Mah as Ayr” TENTH..Ikapu ay hindi tumutukoy sa Pera ..ating mababasa sa Levitico 27:30”At lahat ng ikasampung bahagi ng LUPAIN ,maging sa BINHI NG LUPAIN, o sa BUNGA ng PUNONGKAHOY ay sa Panginoon:magiging banal sa Panginoon.

Basahin din ang Mateo 23:23”Ikapu ng YERBABUENA, at ng ANIS at ng KOMINO”

Sa mga talatang ito ay malinaw na hindi PERA ang IKAPU..Maging ang OFFERINGS o paghahandog ay nais kong linawin sa inyo na hindi rin pera ang tinutukoy.

 

KUNG HINDI PERA ANG OFFERINGS O PAGHAHANDOG, ANO O SAAN TUMUTUKOY ANG OFFERINGS O PAGHAHANDOG?

 

Ating basahin ang Genesis 22:8 And Abraham said, My son, God will provide himself a lamb for BURNT OFFERING:

 

Psalms 116:17”I will OFFER to thee the sacrifice of thanksgiving”

 

Sa dalawang talatang ito ay hindi tumukoy ang OFFERINGS sa PERA na gaya din ng pinangangaral ng mga ibang mangangaral na hindi turo ng biblia.

 

HINDI TINURO NG PANGINOONG JESUCRISTO AT MGA APOSTOL ANG IKAPU.

Kung ating pagaaralan ang biblia, walang tinurong IKAPU ang Panginoong JesuCristo.Ating mababasa sa Marcos 12:41-44” na nagbigay ang mga mayayaman sa kanila’y labis, subalit ang babaing balo ay naghulog ng higit kaysa lahat dahil inihulog niya ang buong kaniyang ikabubuhay..Ating pansinin ang talata na nagbigay ang mayayaman yung labis lang sa kanila.sana sa pagkakataong ito ni rebuke sila ng Panginoon dahil hindi sila nagbigay ng IKAPU!! Maging ang bao nagbigay ng BUONG kaniyang ikabubuhay, sana sinabihan siya ng Panginoon na IKAPU lamang ang ibigay??Kaya nga hindi nagkamali si Pablo sa kaniyang sinabi na tayo’y magbigay ayon sa PASIYA ng ating PUSO..

 

KUNG HINDI IKAPU , PAANO AKO MAGBIBIGAY?

II Corinto 9:5” Iniisip ko ngang kailangang ipamanhik sa mga kapatid, na mangaunang pumariyan sa inyo, at ihanda agad ang inyong ABULOY na ipinangako nang una, upang ito’y maihanda gaya ng ABULOY, at hindi gaya ng SAPILITAN…

 

ANONG IBIG SABIHIN NG ABULOY?

IICorinto 9:7” Pagbibigay ayon sa PASIYA NG PUSO”

 

BAKIT DAPAT MAGBIGAY AYON SA PASIYA NG PUSO?

IICorinto 8:12(NIV) “Sapagkat kung BUKAL sa kalooban ang pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang inyong NAKAYANAN; hindi niya hinihintay na magbigay kayo nang hindi ninyo kaya”…Mga kapatid, gaya ng mga ibang mangangaral PINIPILIT NILA ANG MGA TAO NA MAGBIGAY NG IKAPU O HIGIT PA..INGAT PO TAYO SA MGA BULAHAANG MANGANGARAL ..DAHIL MISMO ANG ATING DIOS HINDI TAYO PIPILITAN!!!

 

PARA KANINO BA ANG MGA ABULOY?

1.ICorinto 9:14 “ Sa mga mangangaral”

2.IICorinto 8:14 “tulong sa mga nangangailangan”

 

PAANO KUNG NASA KAHIRAPAN AKO, PAANO AKO MAGBIBIGAY?

1. IICorinto 8:1-5 “Macedonia nagbigay bagamat nasa kahirapan sila”

2. Marcos 12:41-44 “Ibinigay ng bao ang buong ikabubuhay”

 

ANG MAGHAHASIK NG BAHAGYA AY MAGAANI NAMANG BAHAGYA..

Bagamat hindi utos ang IKAPU sa atin, hindi nangangahulugang tayo’y magbibigay nalamang ng 5%, 9%. Maari parin tayong magbigay ng mas HIGIT pa sa ikapu.gaya ng bao binigay ang BUONG ikabubuhay..Sa IICorinto 9:6 nasusulat kung bahagya kang naghasik, bahagya karing aani.ibig sabihin ng talatang ito. Halimbawa kapag nagbigay ka ng 20 pesos, 20 pesos din ang ibibigay ng Panginoon sa iyo. Basahin ang Lukas 6:38..subalit kung karapatdapat na tayo’y magbigay ng mas higit, dapat nating ipagkaloob sa ating Panginoon..Sapagkat nasusulat sa IICorinto 9:8 NIV “At maaaring gawin ng Dios na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo”IICorinto 9:10-11 NIV.. To God be the glory!!!

 

Great Commission Ministries Church of the Lord Jesus Christ

 

Apostle Oliver C. Aguilar / preacher